Behandlingsgaranti og frit sygehusvalg

Der er fastsat maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehuse. Som patient har du imidlertid ikke kun Behandlingsgaranti, men også Frit valg af sygehus. Behandlingsgaranti ændres fra januar 2013 til en diagnosegaranti. Dvs. patienter skal have svar om diagnose inden for en måned. Med det nye system erstattes behandlingsgarantien af en totrins model, hvor lægen afgør, om patienten skal behandles inden fire uger eller kan vente i to måneder. Det nye system gælder ikke for personer med en livstruende sygdom som kræft eller dårligt hjerte.

Udredningsret - behandlingsgaranti

Behandling på sygehus kræver normalt en henvisning fra en læge. Hvis du er syg, eller der er mistanke om det, og din læge henviser dig til et sygehus, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage. Rettigheden skal sikre, at patienter ikke bliver kastet rundt i sygehusvæsnet i månedsvis for at få foretaget forskellige undersøgelser, fremover har patienter en lovfæstet ret til at blive udredt inden for 30 dage, efter de er blevet henvist af deres praktiserende læge til sygehuset. Den 30-dages udredningsgaranti betyder, at patienter har ret til at blive undersøgt og diagnosticeret indenfor 30 dage på landets sygehuse. Rettigheden er trådt i kraft 1. september 2013. Hvis det ikke er fagligt muligt at finde ud af, hvad patienten fejler inden for 30 dage, så forpligtes sygehusene til at udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Udredningsretten betyder, at det fremover er sygehusets ansvar at sikre, at ingen patienter falder ud af sundhedssystemet, førend der det ligger fast, om patienten er syg. Den nye rettighed blev vedtaget af Folketinget i december 2012 sammen med den differentierede behandlingsret, der betyder, at patienter med mere alvorlige sygdomme har ret til udvidet frit sygehusvalg efter én måned, mens patienter med sygdomme, der vurderes at være mindre alvorlige, har retten efter to måneder. Hvor man som patient i dag har rettigheden til selv at søge udredning på et privathospital efter 30 dage, får man med den nye lovgivning ikke længere ret til selv at vælge et alternativ - med mindre den enkelte region på forhånd har indgået en aftale med et privathospital.

Udredningsretten gælder for næsten alle patienter. Kræftpatienter og visse hjertepatienter har fortsat ret til hurtigere udredning og behandling indenfor rammerne af kræft-og hjertepakkerne. Udredningsretten er et offensivt tiltag på sundhedsområdet, der indføres fra 1. september, og som sikrer, at diagnoser bliver stillet inden for én måned, fra patienten bliver henvist fra egen læge. Formålet med ordningen er at rette op på et årelangt problem, hvor patienter sendes fra læge til læge og fra hospital til hospital, før de får den diagnose, som er afgørende for at indlede en virksom behandling.

Diagnosegaranti vs. Behandlingsgaranti

Diagnosegaranti: Patienter har krav på svar om diagnose inden for en måned. Med den nye diagnosegaranti erstattes behandlingsgarantien af en totrins model, hvor lægen afgør, om man som patient skal behandles inden fire uger eller kan vente i to måneder. Overskrides garantien har man som patient ret til at vælge og få betalt behandling på et privathospital. Diagnosegarantien træder i kraft januar 2013. Det nye system gælder ikke for personer med en livstruende sygdom som kræft eller dårligt hjerte. Her gælder uændret følgende garanti: - 48 timers garanti: Gælder for patienter med kræft i lunger eller hoved eller hals samt for patienter med tarmkræft og brystkræft. - Akutgaranti: Der er udstedt løfte om hurtig behandling af kræftpatienter. Sundhedsstyrelsen har tilrettelagt planer, der skal sikre nationale retningslinjer og 'pakkeforløb' for kræftbehandling. Siden 2009 har målet været, at der foreligger 'pakkeforløb' for alle kræftdiagnoser.

Udvidet frit sygehusvalg

Må du vente mere end 2 måned på behandling efter diagnose får du, udvidet frit sygehusvalg. Det vil sige, at ved ventetider udover to måneder efter at du har fået stillet en diagnose kan du frit vælge behandling på de ca. 200 privathospitaler og private klinikker her i landet samt sygehuse i udlandet, som har en særlig aftale med Regionerne.

Oplysninger om ventetider

Bliver du i øvrigt henvist til behandling på et sygehus med væsentlig længere ventetid end på andre offentlige sygehuse, vil sygehuset tilbyde dig viderehenvisning til et sygehus med kortere ventetid. For at gøre det muligt at udnytte det frie sygehusvalg samt for at nedbringe ventetiderne har Sundhedsstyrelsen etableret et landsdækkende informationssystem med aktuelle ventetider i uger for en lang række diagnoser. - Klik Sundhedsstyrelsens info >>

Behandlingsgaranti Kræft og Hjerte

Der er fastsat regler for maksimale ventetider for sygehusbehandling af kræftsygdomme og visse hjertesygdomme. Reglerne omfatter både undersøgelser, behandling og efterbehandling. Hvis det ikke er muligt at få et behandlingstilbud på et sygehus i din region inden for de maksimale ventetider, skal regionen tilbyde dig henvisning til et offentligt eller privat sygehus et andet sted her i landet eller i udlandet. Reglerne for maksimale ventetider gælder for alle patienter med kræft. Dog er hudkræft - som ikke er modermærkekræft - og kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstrans-plantation, ikke omfattet.

National kræftgaranti

Ny kræftgaranti. Det er nu regionernes pligt, at tilrettelægge og sikre 'pakkeforløb' inden for de fire store kræftsygdomme, hvilket er kræft i bryst, lunge, hoved/hals og tarm. Pakkeforløb betyder, at behandlingen skal være sammenhængende fra udredning til efterbehandling. Herunder også efterfølgende strålebehandling og kemoterapi. - Maksimal ventetid til besked: Senest 2 hverdage efter at sygehuset har modtaget henvisningen fra din læge, skal du have besked fra sygehuset, om man kan tilbyde behandling inden for den maksimale ventetid, der for kræft og hjertesygdomme er:

  • 2 hverdage til udredning (kræft)
  • 2 uger til forundersøgelse (hjerte)
  • 2 uger til operation 
  • 2 uger til medicinsk behandling
  • 4 uger til strålebehandling
  • 4 uger til efterbehandling 

Ventetiderne gælder fra det tidspunkt, hvor den behandlende afdeling har modtaget henvisningen. Du skal være opmærksom på, at de maksimale ventetider ikke gælder for de undersøgelser, du eventuelt skal igennem, før lægerne kan stille en endelig diagnose, f.eks. røntgen eller scanning. Hvis lægerne vurderer, at du på grund af din helbredstilstand skal tilbydes behandling tidligere eller bør vente længere end fastlagt, gælder den pågældende maksimale ventetid ikke.

Henvisning til andet sygehus

Din region er ansvarlig for, at du får tilbudt behandling inden for de maksimale ventetider. I nogle tilfælde er det ikke muligt at få behandlingen på et sygehus i din egen region inden for de maksimale ventetider, f.eks. hvis der er kapacitetsproblemer. Hvis det er tilfældet, skal regionen tilbyde dig behandling på et andet offentligt eller privat sygehus her i landet eller i udlandet. Hvis regionen ikke kan finde et behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider, skal regionen kontakte Sundhedsstyrelsen, hvis du ønsker det. Sundhedsstyrelsen vil da forsøge at finde et behandlingstilbud her i landet eller i udlandet inden for de maksimale ventetider eller hurtigst muligt.

Om den maksimale ventetid

I langt de fleste tilfælde vil regionen eller Sundhedsstyrelsen kunne finde et behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider. Regionerne har oprettet en fælles formidlingscentral på Herlev Hospital, som følger kapaciteten på de enkelte hospitaler. Hvis det i dit tilfælde ikke er muligt for hverken regionen eller Sundhedsstyrelsen at finde et behandlingstilbud inden for de maksimale ventetider, har du ret til selv at søge og få behandling på et offentligt eller privat sygehus her i landet eller i udlandet. Hvis du selv finder et behandlingstilbud på et privat sygehus her i landet eller på et sygehus i udlandet, er der mulighed for, at du kan blive henvist hertil. Hvis du ikke selv ønsker at søge et behandlingstilbud eller ikke selv kan finde et, skal din region eller Sundhedsstyrelsen henvise dig til behandling hurtigst muligt. Reglerne om maksimale ventetider omfatter ikke alternativ behandling, eller behandling, der har forskningsmæssig eller eksperimentel karakter.  - Klik ventetider >>

BPK, Privathospitaler og private klinikker

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker i Danmark (BPK) har ansat en patientvejleder, der skal informere, vejlede og rådgive om patienters rettigheder, herunder regler om: adgang til behandling, frit sygehusvalg, ventetider, reglerne om klage- og erstatningsadgang. Spørgsmål om muligheder for at blive behandlet på privathospitaler og private klinikker samt oplysning om ventetider på både offentlige og private sygehuse kan rettes til BPK på telefon 33 74 62 55

Patientrettigheder - frit sygehusvalg i EU

Det er regionen, der har ansvaret for at tilrettelægge en evt. sygehusbehandling i udlandet, herunder kontakt til det udenlandske sygehus. Regionen skal sørge for, at oplysninger fra journalen bliver sendt, og det skal sørge for transport, ophold og tolkebistand. Regionen betaler alle udgifterne til behandling, samt udgifterne til befordring og nødvendigt ophold uden for regionen eller i udlandet i forbindelse med henvisning efter disse regler. - Klik patientrettigheder EU >>

Afvisning af behandlingstilbud

Hvis man af private grunde aflyser en tilbudt dato for behandling, har sygehuset ikke pligt til at give et nyt behandlingstilbud inden for den maksimale ventetid. Sygehuset skal dog tilbyde behandling hurtigst muligt. Lad din læge rådgive dig, hvis du har spørgsmål om behandlingssteder.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere